Verhuur voorwaarden

Ter bescherming van u als comsument en ons als ondernemer maken wij gebruik van de op deze pagina getoonde verhuur voorwaarden. Op alle door ons verhuurde producten zijn onze verhuur voorwaarden van toepassing. Bij het opstellen van de verhuur overeenkomst wordt er gevraagd naar een geldig legitimatie bewijs, indien u geen geldig legitimatie bewijs kunt tonen kunnen wij helaas geen verhuur overeenkomst opstellen.

 

Algemene verhuurvoorwaarden

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. verhuurder: verhuur centrum brielle die op bedrijfsmatige basis tegen betaling van een geldbedrag pleziervaartuigen aan derden in gebruik geeft;
b. huurder: hij (natuurlijk persoon) die, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument) tegen betaling van een geldbedrag pleziervaartuig(en) van een derde in gebruik heeft;
c. de huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij de verhuurder zich verbind om huurder tegen betaling van een geldbedrag een pleziervaartuig zonder bemanning in gebruik te geven.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten met betrekking tot pleziervaartuigen.

Artikel 2 Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van verhuurder zijn vrijblijvend.

Artikel 3 Tot stand komen van de overeenkomst

3.1 Ter bevestiging van de tussen huurder en verhuurder bereikte overeenstemming over de inhoud van de huurovereenkomst,zal verhuurder aan huurder een contract toesturen/overhandigen.

3.2 De huurovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat binnen 14 dagen na dagtekening:-Het conform lid 1 van dit artikel aan huurder toegestuurde huurcontract voorzien van handtekening van huurder en verhuurder retour word ontvangen-Een bedrag van 50% van de huurprijs op rekening van verhuurder is bijgeschreven.

3.3 Komt huurder de in lid 2 van dit artikel hiervoor genoemde verplichtingen niet na, dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. Het staat verhuurder in dat geval vrij om het vaartuig aan derden te verhuren.

Artikel 4 Huur/huurprijs

4.1 De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs zoals in het huurcontract is vermeld.

4.2 Naast de in het huurcontract vermelde huurprijs is huurder tevens de daarin opgenomen borgsom aan verhuurder verschuldigd, met een minimumbedrag van 50,00 euro, tevens is een kopie van een geldig legitimatie bewijs vereist.

4.3 De rechten uit deze huurovereenkomst zijn persoonlijk en daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder voor overdracht vatbaar

Artikel 5

5.1 Tenzij anders overeengekomen is de huur bij vooruitbetaling verschuldigd en vind de betaling als volgt plaats:-50% van de huurprijs binnen 14 dagen na ondertekening van het huurcontract;-50% van de huurprijs uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode;-
100 % van de huurprijs als de huurovereenkomst wordt aangegaan minder dan 30 dagen voor de aanvang van de huurperiode.

5.2 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden op de in lid 1 van dit artikel genoemde tijdstippen, is huurder direct rente aan verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.

5.3 De in het huurcontract genoemde borgsom moet contant bij aanvang van de huurperiode worden betaald. De borgsom zal aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan huurder worden terugbetaald , mits het vaartuig in dezelfde staat als waarin het aan huurder ter beschikking is gesteld aan verhuurder is overgedragen.

5.4 Verhuurder heeft het recht om alle aan het einde van de huurperiode nog door huurder verschuldigde bedragen te verrekenen met de door de huurder betaalde borgsom.

5.5 Als verhuurder in een gerechtelijke procedure tegen huurder in het gelijk wordt gesteld , komen alle kosten die hij in het verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van
huurder.

Artikel 6 Aflevering

6.1 Het vaartuig wordt aan de huurder afgeleverd op de in het huurcontract aangegeven locatie. Vanaf het moment van aflevering komen het vaartuig en het gebruik ervan voor rekening en risico van huurder.

6.2 Verhuurder zorgt ervoor dat bij de lid 1 van dit artikel genoemde aflevering het vaartuig in goede staat verkeert, dat het conform de in het huurcontract genoemde bestemming gebruikt kan worden en dat het is voorzien van een voor het overeengekomen vaargebied geschikte veiligheidsuitrusting.

6.3 Huurder zal de inventaris vermeld op de door de verhuurder aan huurder ter hand te stellen inventarislijst en de bij het vaartuig voor het betreffende vaargebeid behorende veiligheidsuitrusting controleren op aanwezigheid.

6.4 Als de zich aan boord bevindende inventaris niet overeenstemt met de inventaris vermeld op de inventarislijst dan wel in geval de veiligheidsuitrusting onvolledig of ondeugdelijk is,zal huurder hiervan, voor afvaart verhuurder aantoonbaar in kennis stellen.

6.5 Voor de afvaart dienen beide partijen de conditielijst als deze beschikbaar is voor akkoord te tekenen. Verhuurder stelt een afschrift van de getekende conditielijst aan huurder ter hand.

Artikel 7 Gebruik

7.1 Huurder is niet bevoegd het vaartuig aan een derde in eigendom over te dragen, aan derden onder te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of op een andere manier te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

7.2 Huurder gebruikt het vaartuig als een goed huurder en goed schipper, met inachtneming van de meegeleverde bedienings-,behandelingen veiligheidsvoorschriften en overeenkomstig de in het huurcontract genoemde bestemming. Huurder zal het vaartuig doelmatig beveiligen en hier geen veranderingen in aanbrengen.

7.3 Huurder verklaard bevoegd te zijn met het vaartuig te mogen varen en in staat te zijn het vaartuig te beheersen in alle bestemmingen en vaargebieden waar voor het vaartuig is ontworpen.

7.4 Huurder zal het vaartuig uitsluitend persoonlijk gebruiken, tijdens het varen altijd zelf aan boord zijn en als het vaartijg door een ander bemanningslid wordt bestuurd , daarvoor de
volledige verantwoordelijkheid dragen.

7.5 Het is huurder die het vaartuig voert of stuurt verboden dit te doen terwijl hij onder invloed verkeerd van een stof waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten dat het gebruik daarvan (al dan niet in combinatie met een andere stof) de vaardigheid voor het voeren of sturen van het schip kan verminderen , zodanig dat hij niet in staat geacht moet worden het schip naar behoren te kunnen voeren of sturen. Één en ander conform het gestelde in Artikel 26 van de scheepvaartverkeerswet.

7.6 Huurder zal het vaartuig niet gebruiken voor het huisvesten van meer mensen dan waarvoor het vaartuig volgens verhuurder voor geschikt is.

7.7 Huurder is verplicht om een aan het vaartuig geconstateerd defect of schade zonder vertraging aan verhuurder te melden. Als huurder ten aanzien van deze meldingsplicht tekort schiet, dan is hij volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder hierdoor lijdt.8 De kosten die direct verband houden met het gebruik van het vaartuig , zoals haven- , brug- ,kade- ,sluis- en liggelden en kosten voor brandstof (uitgezonderd de eerste 10 liter) en/of andere verbruikszaken, zijn voor rekening van huurder.

Artikel 8 Onderhoud/inspectie

8.1 Het onderhoud van het vaartuig, met uitzondering van het dagelijks onderhoud, komt voor rekening van verhuurder.

8.2 Huurder stelt het vaartuig op verzoek van verhuurder in gereinigde staat en zonder onderbreking ter beschikking voor inspectie en/of het door de verhuurder uitvoeren van een reparatie en/of noodzakelijk onderhoud.

8.3 Huurder geeft verhuurder op voorhand uitdrukkelijk toestemming het vaartuig te betreden ter inspectie, reparatie en/of het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud of terugname van het vaartuig.

8.4 Eventuele noodzakelijke reparaties aan het vaartuig mogen alleen na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de verhuurder door huurder zelf of een derde worden uitgevoerd.

8.5 als verhuurder huurder toestemming heeft gegeven de werkzaamheden zelf of door een derde uit te laten voeren, vergoed verhuurder aan huurder de accordeerde reparatiekosten, met dien
verstande dat gespecificeerde rekeningen worden overlegd.

8.6 Geeft verhuurder geen toestemming, maar voert huurder de reparatie desondanks toch uit of laat hij dat door een derde doen, dan komen de kosten hier van voor rekening van huurder. Als de uit de uitgevoerde werkzaamheden schade voortvloeit voor verhuurder, dan heeft hij het recht om volledige schadevergoeding te vragen.

Artikel 9 Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst

9.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.2 Onder omstandigheden die niet door verhuurder te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van verhuurder niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, wegblokkades en stakingen of werkonderbrekingen.

Artikel 10 Verzekering van het vaartuig/ Aansprakelijkheid huurder

10.1 Verhuurder zal, uitgaande van de risico’s verbonden aan het varen in het tussen de verhuurder en huurder overeengekomen vaargebied, ten behoeve van huurder het vaartuig verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid, cascoschade en diefstal.

10.2 Huurder is ten opzichte van verhuurder aansprakelijk voor alle schade door het (gebruik van het) vaartuig toegebracht of ontstaan. Ook voor schade aan het vaartuig door vermissing, verduistering, vervreemding en totaal verloren gaan van het vaartuig, is huurder aansprakelijk.

10.3 De aansprakelijkheid van huurder is beperkt tot het schadebedrag dat niet wordt vergoed door de door verhuurder afgesloten verzekering. Als verhuurder aanspraak moet maken op de voor het vaartuig afgesloten verzekering, is huurder gehouden het op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan verhuurder te voldoen. Dit met te alle tijde een minimum eigen risico van € 250,00

10.4 Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdend met (het gebruik van) het vaartuig.

10.5 In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt door met of door het vaartuig zal huurder verhuurder hiervan zonder vertraging in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor
alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van het niet naleven van de meldingsplicht van huurder.

10.6 Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor schade kan worden voorkomen of beperkt.

Artikel 11 Aansprakelijkheid verhuurder

11.1 Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.

11.2 Als het vaartuig niet op de overeenkomen datum of gedurende de gehele huurperiode aan huurder ter beschikking kan worden gesteld zal verhuurder alles in het werk stellen om huurder een vervangend vaartuig aan te bieden. Als verhuurder daar niet in slaagt of het door verhuurder aangeboden alternatief niet door huurder wordt geaccepteerd , is de aansprakelijkheid van verhuurder beperkt tot het terugbetalen aan huurder van reeds betaalde huurpenningen

UA-137863306-1