Selecteer een pagina

Slagveld 56, 3231AP Brielle • Open van ma tot zo 09:00 tot 17:30

Voorwaarden

 

AL ONZE BOTEN ZIJN VAARBEWIJS VRIJ!

Waarom voorwaarden

Ter bescherming van u als comsument en ons als ondernemer maken wij gebruik van de op deze pagina getoonde verhuur voorwaarden.

Op alle door ons verhuurde producten zijn onze verhuur voorwaarden van toepassing. Bij het opstellen van de verhuur overeenkomst wordt er gevraagd naar een geldig legitimatie bewijs, indien u geen geldig legitimatie bewijs kunt tonen kunnen wij helaas geen verhuur overeenkomst opstellen.

Verhuur Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Op alle door Verhuur Centrum Brielle (hierna ook aangeduid als ‘verhuurder’) aangegane huurovereenkomsten betreffende Loungeboten en sloepen en aanvullende goederen gelden deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden liggen ter inzage op de balie van ons havenkantoor en zijn beschikbaar ter inzage op onze website. Bij betaling verklaart de huurder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
ARTIKEL 1:
Bij aanvang van de huurperiode zal verhuurder het verhuurde aan huurder leveren. Het zal in goede staat verkeren; het zal tot het gebruik waarvoor het bestemd is, kunnen dienen. Huurder dient voor vertrek altijd te controleren of inventaris compleet is.
ARTIKEL 2:
Huurder is in gebreke gebleven als huurder de huur niet op de vervaldata voldaan heeft of zijn of haar verplichtingen ingevolge deze huurovereenkomst niet nakomt. Behalve nakoming en of schadevergoeding vorderen kan de verhuurder zonder tussenkomst van de rechter de overeenkomst voor ontbonden houden en het gehuurde onmiddellijk tot zich nemen.
ARTIKEL 3:
Huurder zal het gehuurde als een goede huisvader en of goed schipper en overeenkomstig de bestemming gebruiken. Huurder zal geen veranderingen in het gehuurde aanbrengen. Huurder zal het gehuurde zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan, noch geheel, noch gedeeltelijk. Huurder dient zich te houden aan de regels die de Nederlandse wet voorschrijft en die gelden aan en op het water.
ARTIKEL 4:
Aan het einde van de huurperiode zal huurder het gehuurde op de overeengekomen tijd in Brielle bij verhuurder overdragen in dezelfde staat waarin huurder het ontvangen heeft. Indien het gehuurde niet in dezelfde staat wordt overgedragen worden hieraan kosten verbonden. Schoonmaakkosten bedragen € 25,- zegge: vijfentwintig euro. Overige materialen die verloren of beschadigd zijn worden tegen het dan geldende tarief berekend. Indien het gehuurde later dan de overeengekomen tijd wordt afgemeld zal voor elke 15 minuten € 25,- zegge: vijfentwintig euro in rekening gebracht worden. Indien het gehuurde niet in Brielle overgedragen wordt, zullen de kosten voor het transporteren van het gehuurde naar de haven van Brielle volledig ten laste van de huurder komen.
ARTIKEL 5:
Alle kosten die verband houden met het gebruik van het gehuurde zoals havengelden, bruggelden, kadegelden, liggelden, kosten voor de brandstof en verlichting en eventuele geldboetes zijn voor rekening van huurder.
ARTIKEL 6:
Kosten van het normale onderhoud en herstel van gebreken zijn voor rekening van verhuurder, tenzij sprake is van schade of verlies als bedoeld in artikel 8. Huurder zal reparaties nooit uit laten voeren door anderen dan verhuurder tenzij verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Door verhuurder toegestemde reparaties zal verhuurder terugbetalen als gespecificeerde rekeningen worden overlegd.
ARTIKEL 7:
Alle Loungeboten en verhuursloepen zijn W.A. verzekerd. Deze verzekering dekt uitsluitend materiële schade aan de huurboot en/of een aangevaren object. Er geldt voor de huurder een eigen risico van € 250,- per schadegeval. Let wel: niet onder de dekking vallen: vermissing van en/of schade aan persoonlijke eigendommen en/of opgelopen persoonlijk letsel van de huurder en/of passagiers, noch eventuele vervolgschade die hieruit kan voortvloeien. Huurder gebruikt de gehuurde sloepen/Loungeboten altijd geheel voor eigen rekening en risico. Verhuurder wijst elke aansprakelijkheid af ten aanzien van schade die direct of indirect aan de huurder en/of aan derden is toegebracht tijdens het gebruik van de sloep/Loungeboten. De gehuurde vaartuigen c.q. toebehoren mogen niet onbeheerd worden achtergelaten en de huurder is verplicht eventueel ontstane schades bij het inleveren van het vaartuig te melden bij een medewerker van Verhuur Centrum Brielle. Vooraf dient de huurder de gehuurde sloep/Loungeboten op deugdelijkheid en schade te controleren. Huurder betreedt eveneens voor eigen risico en verantwoording het terrein/ligplaats van Verhuur Centrum Brielle.
ARTIKEL 8:
Bij moedwillige vernieling of vermoeden van moedwillige vernieling aan het gehuurde en of schade aan derden zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij de politie.
ARTIKEL 9:
Huurder kan de reservering annuleren tot 48 uur voorafgaand aan de gereserveerde datum. Hiervoor worden administratieve kosten in rekening gebracht.
ARTIKEL 10:
De consumptie van overmatig alcohol is niet toegestaan. De bestuurder(s) van de Loungeboten / sloepen dienen nuchter te zijn en te blijven. Meenemen en of gebruik van drugs en andere verdovende middelen is te allen tijde verboden. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
ARTIKEL 11:
Het overschrijden van het maximaal aantal personen is zonder schriftelijke toestemming van verhuurder strikt verboden. Bij constatering behoud verhuurder zich het recht de huurovereenkomst te ontbinden zonder terugbetaling van reeds betaalde bedragen.
Het maximaal aantal personen per boot is zoals getoond op onze website, hier wordt bij normale omstandigheden niet van afgeweken.
*Bij wijzigingen in het max aantal personen ivm bijvoorbeeld COVID-19 zal dit op de website worden vermeld, in dat geval gelden die voorwaarden! U dient zelf de website te controleren op mogelijke wijzigingen.
ARTIKEL 12:
De verhuurder heeft als eigenaar ten allen tijden het recht, zonder opgaaf van reden de huurovereenkomst eenzijdig te ontbinden zonder het recht op restitutie van de huurprijs
ARTIKEL 13:
Het gehuurde is bestemd voor gebruik in het door verhuurder aangegeven vaargebied Brielse meer. Het is te allen tijde strikt verboden het door verhuurder aangegeven vaargebied Brielse meer te verlaten.
ARTIKEL 14:
Voor vertrek zal huurder instructies van verhuurder krijgen aangaande het gebruik van het gehuurde. Huurder zal deze instructies te allen tijde aanvaarden en opvolgen. Mochten werknemers van Verhuur Centrum Brielle constateren dat de huurder de instructies niet opvolgt behoudt deze zich het recht voor in voorkomende gevallen in te grijpen c.q. uitvaart verder te verbieden zonder recht op restitutie van de huurprijs.
ARTIKEL 15:
Huurder mag geen materialen of personen slepen achter de vaartuigen van Verhuur Centrum Brielle.
ARTIKEL 16:
Verhuur Centrum Brielle behoudt ten alle tijden het recht om bij slecht weer de verhuur of tocht op basis van eigen inzicht te annuleren en te verplaatsen naar een andere datum.
ARTIKEL 17:
Huurder en/of gast van Verhuur Centrum Brielle gaat na betaling akkoord met de algemene voorwaarden en verklaart hiermee Verhuur Centrum Brielle niet aansprakelijk te stellen voor welke schade dan ook.
ARTIKEL 18:
Aanvulling op bovengenoemde punten:
– Legitimeren is verplicht met een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart;
– Het eigen risico hoeft niet vooraf overhandigd te worden, indien er schade ontstaat dan dient het eigen risico direct per pinbetaling of contant te worden voldaan!
– Sloepen mogen bestuurd worden door schippers met een leeftijd vanaf 18 jaar;
– Huisdieren zijn op alleen toegestaan op de  boten waarbij dit online vermeld staat.
– I.v.m. COVID-19 gelden er mogelijk aanvullende voorwaarden, deze zijn terug te vinden op onze website. Indien u niet aan. de gestelde voorwaarden voldoet, wordt uw boeking ter plaatse geannuleerd ZONDER teruggave van het reeds betaalde bedrag.

Kijk ook eens rond in onze webshop

www.watersportbrielle.nl

Uniek overnachten?

Centrum Haven Brielle
Bel ons
(0) 181 412 181
Adres
Slagveld 56, 3231AP Brielle
Email
info@verhuurcentrumbrielle.nl

Sluit je dag smakelijk af!